ELEKTROSMOG | MĚŘENÍ & ŘEŠENÍ

Legislativa – normy neionizovaného záření

akce-měření

Legislativa v oblasti fyzikálně chemických faktorů

Zahrnuje platné právní předpisy, metodické návody a platné ČSN upravující požadavky na měření a hodnocení mikroklimatických faktorů (vnitřní prostředí), prašnosti (pracovné prostředí a čisté prostory), osvětlení, hluku a vibrací v pracovním prostředí a v oblasti neionizujícího elektromagnetického pole, tedy elektrosmogu.

Základní právní normy a předpisy:
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Požadavky na mikroklima:

Vyhláška MZ ČR č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Vyhláška MZ ČR č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
Metodický návod HH ČR č. 12 – Měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb, Věstník MZ ČR 2009, částka 2

Neionizující záření:
NV č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Metodický návod HH ČR ke sjednocení postupu orgánů a zařízení ochrany veřejného zdraví při kontrole dodržování opatření uložených fyzickým a právnickým osobám v ochraně před neionizujícím zářením, čj. 29015/2009, Věstník MZ ČR 2009, částka 6